Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

TohuWawohu
17:44
TohuWawohu
17:44
TohuWawohu
17:44
17:44
4532 9472 500
TohuWawohu
17:44
17:44
TohuWawohu
17:43
TohuWawohu
17:43
TohuWawohu
17:43
8652 bbcc
TohuWawohu
17:43
17:43
17:42
17:42
TohuWawohu
17:42
TohuWawohu
17:42
6818 36cf 500

April 28 2015

TohuWawohu
00:33
5179 9afe 500
J.Słowacki "Kordian"
TohuWawohu
00:32
- Często bywa tak, że fajne, inteligentne dziewczyny są samotne.
- Niestety, bywa, że szukając tego jedynego, mają w głowach ideał. A mężczyźni do niego nie dorastają. One ciągle coś by w nich zmieniały, wciąż coś im nie pasuje, coś jest nie tak. Pragną fajnego mężczyzny. A często mają problem ze zdefiniowaniem, czym jest ten "fajny mężczyzna". Z jednej strony chcemy, żeby był czuły i opiekuńczy, z drugiej żeby był macho. Dobrze też, żeby dało się z nim pokazać na mieście. Trudno to wyważyć.
— Aleksandra Popławska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
TohuWawohu
00:32
00:28
TohuWawohu
00:27
6871 710c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl